drept-comercial

Cine suportă cheltuielile de judecată (onorariu de avocat) atunci când instanţa admite atât cererea de îndreptare eroare materială cât şi cererea de completare a hotărârii prin care s-a îndreptat eroarea materială? Acordarea de către instanţa de judecată a trei onorarii de avocat într-un singur dosar

Unul dintre capetele accesorii ale unei cereri de valoare redusă (dosar înregistrat pe rolul Judecătoriei Sector 2 Bucureşti sub nr. X/300/2021), a fost acela de a solicita instanţei de judecată, să pronunţe o hotărâre prin care să dispună obligarea pârâtei la plata penalităţilor de întârziere începând cu data de 25.10.2020 şi până la data plăţii integrale a debitului principal.
În consecinţă, la data de 10.11.2021, instanța de judecată a pronunțat în dosarul  X/300/2021, următoarele:
“Admite cererea de valoare redusă. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de ________________ lei reprezentând diferenţă cost înlocuire temporară vehicul. Obligă pârâta să plătească reclamantei penalităţi de întârziere de 0,2% pe zhttps://www.juridice.ro/796482/cine-suporta-cheltuielile-de-judecata-onorariu-de-avocat-atunci-cand-instanta-admite-atat-cererea-de-indreptare-eroare-materiala-cat-si-cererea-de-completare-a-hotararii-prin-care-s-a-indreptat-eroa.htmli, calculate la debitul principal, începând cu data de 25.10.2021 şi până la data plăţii efective. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 795 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare, cu depunerea cererii la Judecătoria Sector 2 Bucureşti. Pronunţată, astăzi, 10.11.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.”
Însă, dintr-o eroare materială, instanţa A REŢINUT ERONAT ANUL ACORDĂRII PENALITĂŢILOR.
Astfel, ca urmare a producerii acestei erori, reclamanta, a formulat, în temeiul dispoziţiilor art. 442 din Codul de Procedură Civilă, o cerere de îndreptare prin care a solicitat instanţei de judecată, îndreptarea erorii materiale strecurată în sentinţa civilă cu privire la anul corect de la care se acordă penalitaţile de întârziere. Drept urmare, a fost înregistrat dosarul asociat X/300/2021/a1.
Menţionez faptul că, odată cu comunicarea cererii de îndreptare eroare materială, au fost anexate şi cheltuielile de judecată făcute de parte, respectiv onorariu de avocat (redactare cerere de îndreptare eroare materială).
Dispoziţiile art. 442 din C.proc.civ., statuează:
“(1) Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale cuprinse în hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu ori la cerere.
(2) Instanţa se pronunţă prin încheiere dată în camera de consiliu. Părţile vor fi citate numai dacă instanţa socoteşte că este necesar ca ele să dea anumite lămuriri.
(3) În cazul hotărârilor, îndreptarea se va face în ambele exemplare ale hotărârii.
Aşadar, Judecătoria Sector 2 Bucureşti, la data de 17.11.2021, a pronunţat în noul dosar asociat X/300/2021/a1, următoarele:
“Admite cererea de îndreptare a erorii materiale. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Sentintei civile nr. ______________________ pronunţate de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. X/300/2021, în sensul că se va indica în mod clar că „Obligă pârâta să plătească reclamantei penalităţi de întârziere de 0,2% pe zi, calculate la debitul principal, începând cu data de 25.10.2020 şi până la data plăţii efective”, în loc de „Obligă pârâta să plătească reclamantei penalităţi de întârziere de 0,2% pe zi, calculate la debitul principal, începând cu data de 25.10.2021 şi până la data plăţii efective”. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 București. Pronunțată astăzi, 17.11.2021, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.”
Dacă prima oară aceeaşi instanţă de judecată a reţinut eronat anul de la care încep să curgă penalităţile de întarziere, de data aceasta, aceeaşi instanţă, în dosarul asociat X/300/2021/a1A OMIS SĂ SE PRONUNŢE ASUPRA CHELTUIELILOR DE JUDECATĂ.
Menţionez faptul că, în temeiul prev. art. 447 din Codul de Procedură Civilă, reclamanta a solicitat acordarea de către instanţa de judecată şi a cheltuielilor de judecată reprezentate de onorariu avocat (redactare cerere de completare a hotărârii).
Dispoziţiile art. 447 din C.proc. civ., prevăd următoarele:
“În cazul în care cererea de îndreptare, de lămurire sau de completare a hotărârii a fost admisă,cheltuielile făcute de parte în aceste cereri vor fi suportate de stat, din fondul constituit potrivit legii. Când cererea a fost respinsă, cheltuielile vor fi suportate de parte potrivit dreptului comun.”
Ca urmare a omisiunii instanţei de a se pronunţa şi asupra capătului accesoriu (acordare onorariu de avocat), reclamanta a formulat, de data aceasta, în temeiul disp. art. 444 din C.proc.civ., o cerere de completare a Încheierii din data de 17.11.2021 din dosar X/300/2021/a1, la care, bineînţeles, a anexat, din nou, un nou onorariu de avocat, fiind astfel înregistrat dosarul asociat X/300/2021/a2.
Prevederile art. 444 din C.proc.civ. statuează:
“Dacă prin hotărârea dată instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotărârii în acelaşi termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în căile extraordinare de atac sau în fond după casarea cu reţinere, în termen de 15 zile de la pronunţare. În cazul hotărârilor definitive pronunţate în apel sau în recurs, completarea acestora se poate cere în termen de 15 zile de la comunicare.
(2) Cererea se soluţionează de urgenţă, cu citarea părţilor, prin hotărâre separată. Prevederile art. 443 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. (3) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în cazul când instanţa a omis să se pronunţe asupra cererilor martorilor, experţilor, traducătorilor, interpreţilor sau apărătorilor, cu privire la drepturile lor.”
În consecinţă, la data de 15.12.2021, instanța de judecată a pronunțat Sentinţa Civilă nr. X/2021, în dosarul X/300/2021/a2, reţinând următoarele:
“Admite cererea de completare a dispozitivului Încheierii din data de 17.11.2021, pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în dosarul nr. X/300/2021/a1. Dispune completarea dispozitivului Încheierii din data de 17.11.2021, pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în dosarul nr. X/300/2021/a1, în sensul că: „Cheltuielile în cuantum de ___________ lei, reprezentând onorariu avocat, avansate de reclamantă, vor fi suportate de stat din fondul constituit potrivit legii”. În temeiul at. 447 C.proc.civ., cheltuielile în cuantum de ___________ lei, reprezentând onorariu avocat, avansate de reclamantă în prezenta cauză, vor fi suportate de stat din fondul constituit potrivit legii. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sector 2 Bucureşti.”
O speţă destul de simplă, dar interesantă din punct de vedere procedural, cel puţin pentru mine, dar recunosc, instanţa are meritele sale (eroare materială şi omisiune în aceeaşi spetă, întalnim mai rar).
Am căutat jurisprudență pe această speță în vederea identificării entităţii care suportă cele două onorarii de avocat (redactare cerere de completare şi redactare cerere de îndreptare eroare materială), însă, nu am găsit nicio speţă asemănătoare.
Prin urmare, după data comunicării tuturor hotărârilor, reclamanta reprezentată convenţional prin consilier juridic, Elin Andrii, a formulat o adresă către Ministerul Justiției în care a explicat speţa solicitând acestuia lămuriri suplimentare cu privire la:
1. „Care este procedura privind acordarea cheltuielilor de judecată „suportate de stat din fondul constituit potrivit legii?;
2. Care este instituţia împotriva căreia trebuie să se îndrepte reclamanta în vederea acordării acestor cheltuieli?”
Şi de această dată, într-un timp destul de scurt de la data comunicării adresei, Ministerul Justiţiei a revenit cu următorul răspuns:
„Stimate Domnule consilier juridic ** (sunt doamnă, dar recunosc, numele nu mă ajută prea mult, am înţeles acest lucru de ceva timp),
Referitor la cererea înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. ________/2022 prin care solicitaţi lămuriri privind recuperarea cheltuielilor de judecată pronunţate a fi suportate de stat, vă informam urmatoarele:
1. Cheltuielile de judecată vor fi plătite de la Cap.61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, Titlul XI „Alte cheltuieli”, art. 59.39 „Rambursarea sumelor aferente cererilor de îndreptare, de lămurire sau de completare a hotărârii judecătoreşti” fie de către tribunalul în a cărui jurisdicţie se află instanţa care a pronunţat hotărârea respectivă, fie de către curtea de apel în situaţia în care astfel de cheltuieli sunt stabilite prin hotărârea judecatorească pronunţată de aceasta;
2. În dosarul X/300/a2, cheltuielile reprezentând onorariu avocat, avansate de către reclamanta, cheltuieli stabilite prin sentinţa pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti, vor fi plătite de Tribunalul Bucureşti de la CA.54.01 „Alte Servicii Publice Generale, Titlul II „Bunuri si servicii”, art. 20.28 „Ajutor public judiciar”.”
Aşadar, avaâd în vedere răspunsul comunicat de către MJ, reclamanta, prin consilier juridic, Elin Andrii, a formulat o nouă adresă comunicată, de această dată, Tribunalului Bucureşti.
Şi de această dată, într-un timp scurt, Tribunalul Bucureşti a comunicat următoarele:
Urmare solicitării adresate Tribunalului Bucureşti, înregistrată la Biroul de Informare şi Relaţii Publice sub nr. ________/BIRP/________.2022, vă aducem la cunoştinţă următoarele:
„Petiţia înregistrată sub nr. _______________/12.07.2022 a fost conexată la petiţia înregistrată sub nr. ______________/01.07.2022, întrucât se află în strânsă legătură.
Referitor la procedura de recuperare a cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu de avocat dispuse în dosarul nr. _______________________ înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București, vă facem cunoscut că Departamentul economico – financiar şi administrativ al Tribunalului București a solicitat alocarea fondurilor necesare pentru plata sumelor de ________ lei şi de ___________ lei, astfel cum acestea au fost dispuse prin sentinţa civilă nr. _________/_______________ pronunţată în dosarul nr. __________________/a2 de către Judecătoria Sectorului 2 București.
Pentru efectuarea plăţii celor două sume către ______________________, este necesar a fi comunicate următoarele informaţii către Departamentul economico – financiar şi administrativ al Tribunalului București, respectiv, nume beneficiar, codul unic de înregistrare (CUI), şi codul IBAN deschis la trezorerie.”
În concluzie, dacă instanţa de judecată admite cererea de îndreptare eroare materială sau de completare (chiar si cererea de lamurire), cheltuielile făcute de parte în aceste cereri (onorariu de avocat) vor fi suportate din fondul constituit potrivit legii, mai exact, în speţa pendinte, de Tribunalul Bucureşti, numai dacă beneficiarul are şi un cont bancar deschis la Trezorerie.
Consilier juridic Elin Andrii, Head of Legal Department
Preluat de pe site-ul: https://www.juridice.ro/796482/cine-suporta-cheltuielile-de-judecata-onorariu-de-avocat-atunci-cand-instanta-admite-atat-cererea-de-indreptare-eroare-materiala-cat-si-cererea-de-completare-a-hotararii-prin-care-s-a-indreptat-eroa.html

Leave a comment