asigurari , iccj , ril

RIL admis. Penalitǎțile de întârziere în procentaj de 0,2% datorate de asigurǎtori în cazul prejudiciilor produse terților prin accidente de vehicule şi tramvaie curg de la expirarea celor 30 de zile în care asigurătorul trebuia să răspundă cererii părţii solicitante

Înalta Curte de Casație şi Justiție a admis recursul în interesul legii formulat de către Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj, înregistrat sub numărul 1025/1/2023, în ceea ce priveşte termenul de curgere al penalităților de întârziere datorate de asigurători în cazul prejudiciilor produse terților prin accidente de vehicule şi tramvaie. Astfel, potrivit disp. art. 21 alin. (1) din Legea nr. 132/2017: În termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire de către asigurat ori de către partea prejudiciată, asigurătorul RCA este obligat: a) fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat; b) fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire.” Prima sancțiune pentru nerespectarea termenului de 30 de zile este prevăzută în cadrul disp. art. 21 alin. (2) din legea evocată anterior: Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de despăgubire de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingeriiasigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii.” Pe lângă prima sancțiune reprezentată de obligarea asigurătorului la plata INTEGRALĂ a despăgubirilor, legiuitorul a stabilit a doua sancțiune pentru neîndeplinirea obligațiilor impuse în sarcina acestuia, prevăzutǎ de art. 21 alin. (5) din Legea nr. 132/2017, respectiv: Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul prevăzut la alin. (4) sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată. Plata penalităţilor se face odată cu plata despăgubirii.” Deşi ar fi trebuit să existe o unică interpretare a momentului de la care încep să curgă penalitățile de întârziere, pentru a se asigura interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor Legii 132/2017, Înalta Curte de Casație şi Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legiia statuat prin Decizia nr. 18/23.10.2023: “Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj şi, în consecință, stabilește că: În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 21 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul nerespectării termenului de 30 de zile reglementat de art. 21 alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ, penalitățile de 0,2% pe zi de întârziere curg de la expirarea celor 30 de zile în care asigurătorul trebuia să răspundă cererii părţii solicitante. Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23 octombrie 2023.”[1]. De menționat ar fi faptul că, pe lângă situația în care asigurătorul datorează penalități ca urmare a necomunicării unei notificări/oferte de despăgubire în termenul de 30 de zile sau după trecerea acestui termen, din analiza textului de lege, reiese faptul că, asigurătorul datorează penalități de întarziere chiar dacǎ acesta comunică o oferta de despăgubire sau o notificare în termenatât timp cât acesta instrumentează defectuos dosarul de daună, inclusiv dacă DIMINUEAZĂ nejustificat despăgubirea sau ÎNTÂRZIE achitarea acesteia. Referitor la conținutul ofertei de despăgubire sau cel al notificării, simpla invocare a unor motive de refuz FORMALE din partea asigurătorului în ofertă/notificare, nu reprezintă un motiv pentru ca acesta să nu datoreze despăgubirile şi penalitățile de întârziere, întrucât rolul dispozițiilor legale nu este acela de a încuraja asigurătorul RCA să formuleze obiecţiuni neîntemeiate, doar pentru a proroga, în mod nejustificat, momentul de început al termenului de plată al despăgubirilor şi al penalităţilor de întârziere.  În ceea ce priveşte modalitatea de transmitere ofertei de despăgubire justificată sau a notificării, ambele prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 132/2017, legiuitorul a prevăzut o MODALITATE UNICĂ de transmitere a acestora, respectiv, doar în scris, prin poştă, CU CONFIRMARE DE PRIMIRE. Astfel că orice altă modalitate de transmitere a acestor documente (email, curier) încalcă dispozițiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 132/2017, asigurătorul fiind obligat la plata integrală a despăgubirilor, precum şi la plata penalităților de întârziere în procentaj de 0,2% datorate pe fiecare zi de întârziere de la data scadenței şi până la data achitării integrale a despăgubirilor. Articol preluat integral de pe www.juridice.ro: [1] https://www.juridice.ro/711477/iccj-ril-admis-penalitatile-de-02-pe-zi-de-intarziere-curg-de-la-expirarea-celor-30-de-zile-in-care-asiguratorul-trebuia-sa-raspunda-cererii-partii-solicitante.html

Leave a comment