dreptul-muncii

Tribunalul București. Procedura de recuperare a sumelor reprezentând indemnizații și concedii medicale plătite de către angajator salariaților

Potrivit disp. art. 38 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005: Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate.”
Procedura de recuperare a sumelor reprezentând indemnizații care se plătesc de către angajatori angajaţilor care au beneficiat de concediu medical este prevazută în cadrul disp. art. 64 din Norma din 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, care statuează următoarele:
„(1) Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc de către angajatori angajaţilor care au beneficiat de certificate de concediu medical şi care, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie.
(2) Pentru recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1), angajatorul depune la registratura casei de asigurări de sănătate, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanţă, în termenul prevăzut la art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea scrisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, la care se ataşează Centralizatorul privind certificatele de concediu medical, prevăzut în anexa nr. 1.
(3) Cererea va fi analizată de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurări de sănătate, iar în situaţia în care, după verificarea certificatelor de concediu medical cuprinse în borderoul centralizator, se constată că sunt certificate medicale care nu îndeplinesc condiţiile de legalitate şi conformitate, sumele reprezentând indemnizaţiile aferente acestor certificate vor fi respinse la plată.
(4) După analizarea cererii, compartimentul prevăzut la alin. (3) va întocmi referatul de propunere spre aprobare a sumelor certe şi exigibile cuprinse în cererea de restituire, care se avizează de către personalul împuternicit să exercite viza CFP.
(5) Referatul prevăzut la alin. (3), semnat de directorul executiv economic, va fi supus aprobării directorului general, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.
(6) Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 12. 
(7) Casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.
(8) După efectuarea plăţii, dosarul se arhivează la compartimentul de specialitate. 
(9) În cazul în care se resping la plată sume totale/parţiale cuprinse în cererea de recuperare, compartimentul prevăzut la alin. (3) va întocmi comunicarea de respingere a plăţii cu motivarea acesteia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, pe baza căreia se va anula/modifica suma înscrisă în cererea de restituire depusă şi înregistrată potrivit alin. (2). Sumele totale/parţiale respinse la plată nu se înregistrează în evidenţele contabile ale casei de asigurări de sănătate ca obligaţii de plată.
(10) După remedierea cauzelor înscrise în comunicarea prevăzută la alin. (9) care au condus la respingerea plăţii totale/parţiale a sumelor solicitate, angajatorul poate depune o nouă cerere potrivit alin. (2), în termen de 90 de zile de la data primirii comunicării. Cererea de recuperare se depune după depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele solicitate.
(11) În cererile de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) care se depun potrivit alin. (2) de către instituţiile prevăzute la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate nu se cuprind sumele reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină sau pentru incapacitate temporară de muncă pentru care s-a instituit măsura carantinei/izolării, potrivit Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, de care a beneficiat personalul propriu, potrivit legii, şi care au fost suportate integral de către aceste instituţii.” 
Dacă, însă, există neconcordanțe în datele cuprinse în declarația comunicată de angajator, în speță, devin incidente dispozițiile art. 3 din Norma din 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, care stipulează:
(1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a verifica şi de a valida datele cuprinse în declaraţia prevăzută la art. 2 alin. (1).
(2) În cazul în care după verificarea datelor se constată neconcordanţe care implică rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile, casele de asigurări de sănătate vor transmite angajatorilor sau asimilaţilor acestora o notificare, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanţă.
(3) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării, angajatorii sau asimilaţii acestora au obligaţia de a transmite declaraţia rectificativă, în condiţiile stabilite prin ordinul comun prevăzut la art. 2 alin. (2).
(4) Declaraţia prevăzută la alin. (3) poate fi depusă şi din iniţiativa angajatorilor sau a asimilaţilor acestora, pentru situaţiile care implică rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţia iniţială.
Astfel, asa cum am arătat anterior, din momentul înregistrării cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate are la dispoziție un termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, în vederea efectuării plății, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație sau în vederea respingerii plății.
Din păcate, în unele cazuri, casa de asigurări de sănătate nu respectă acest termen de 60 de zile, astfel încât, angajatorii au dreptul de a formula o cerere de chemare în judecată împotriva Casei de Asigurări de Sănătate solicitând instanței de judecată pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună, cu titlu de exemplu (având legătura cu speța arătată mai jos):
1. „Obligarea paratei CASMB la plata sumei in cuantum de 55.489 lei ce reprezinta sumă aferentă concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate pentru lunile decembrie 2020 – mai 2022;
2. Obligarea paratei CASMB la plata dobânzii legale penalizatoare aferentă fiecărui debit lunar component al debitului de 489 lei de la data scadenţei fiecărui debit lunar component până la data plăţii.”
Pe lângă plata sumelor reprezentând indemnizații – concediu medical, angajatorul poate solicita instanței obligarea CAS la plata dobânzii legale în temeiul disp. art. 1535 coroborate cu prev. art. 1521 din Codul Civil:
Art. 1535 – Cod Civil:
„(1) În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic.
(2) Dacă, înainte de scadenţă, debitorul datora dobânzi mai mari decât dobânda legală, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil înainte de scadenţă.
(3) Dacă nu sunt datorate dobânzi moratorii mai mari decât dobânda legală, creditorul are dreptul, în afara dobânzii legale, la daune-interese pentru repararea integrală a prejudiciului suferit.”
Art. 1521 – Cod Civil:
„Punerea în întârziere a debitorului poate opera de drept sau la cererea creditorului.”
DOSAR NR. XXXX/3/2022
ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREŞTI
SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
SENTINŢA CIVILĂ NR. XXX
ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE XXX
TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:
PREŞEDINTE: XXX
ASISTENT JUDICIAR: XXX
ASISTENT JUDICIAR: XXX
GREFIER: XXX
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanta XXXXXXXXXXXXXXX în contradictoriu cu pârâta CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI având ca obiect pretenţii.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la prima şi la strigarea cauzei la ordine XXXXXXXX
Procedura este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Instanţa, verificându-şi competenţa în baza art. 131 Noul cod de procedură civilă, constată că este competentă din punct de vedere general, material şi teritorial să judece prezenta cauză, având în vedere dispoziţiile art. 153-154 din legea 263/2010, obiectul cauzei şi domiciliul reclamantei.
Tribunalul, în temeiul art. 255 şi 258 Noul cod de procedură civilă încuviinţează proba cu înscrisuri pentru ambele părţi, constată cauza în stare de judecată şi o reţine în pronunţare.
În temeiul dispoziţiilor art. 394 alineatul 1 din Codul de procedură civilă, Tribunalul declară închise dezbaterile şi rămâne în pronunţare asupra fondului cauzei.
TRIBUNALUL
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. XXXXX/3/2022 reclamanta XXXXX prin consilier juridic Andrii Elin, a solicitat în contradictoriu cu pârâta CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI obligarea acesteia la plata sumei de 55.489 lei reprezentând diferenţa dintre suma indemnizaţiilor cuvenite şi contribuţia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale datorată de angajator pentru perioada decembrie 2020 – mai 2022 şi la plata dobânzii legale penalizatoare de la scadenţa fiecărei sume componente până la data plăţii efective.
În fapt, arată că în repetate rânduri a solicitat pârâtei virarea sumelor reprezentând diferenţa dintre suma indemnizaţiilor cuvenite şi contribuţia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale datorată de angajator pentru perioada decembrie 2020-mai 2022 în raport cu prevederile art. 77 alin. 1 şi alin. 5 din Normele de aplicare a OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
Pârâta avea obligaţia de a răspunde cererilor sale de restituire a sumelor datorate în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii sau să transmită respingerea cererilor. Refuzul pârâtei este unul nejustificat, realizându-se prin încălcarea unui drept al reclamantei prevăzut de art. 38 din OUG nr. 158/2005.
În drept, cererea este întemeiată pe prevederile art. 194-204 C.pr.civ, ale OUG nr. 158/2005 şi ale Legii nr. 554/2004.
Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. Arată că serviciul de specialitate a verificat din punct de vedere economic şi medical cererile de recuperare depuse de reclamantă şi a fost întocmit referat de plată, sumele urmând a fi achitate într-un termen rezonabil. A fost administrată proba cu înscrisuri.
Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:
Reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata unor sume de recuperat de la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate ca urmare a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate achitate de reclamantă propriilor angajaţi.
Prin cererile înregistrate la pârâtă solicită restituirea sumei de 55.489 lei, reprezentând diferenţă între cuantumul prestaţiilor suportate de reclamantă şi totalul contribuţiei datorate de societate şi care este aferentă perioadei decembrie 2020-mai 2022.
Conform dispoziţiilor art. 38 alin.1 din O.U.G. nr.158/2005 modificată sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se reţin de către plătitor din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă.
Conform OUG nr. 158/2005 art.36:
(1) Calculul şi plata indemnizaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat în condiţiile legii, care constituie document justificativ pentru plată.
(2) Certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul.
(3) Plata indemnizaţiilor se face lunar de către:
a) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A;
b) instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;
c) casa de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. B şi alin. (2), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (2) şi la art. 32.
Astfel, angajatorul are calitatea de plătitor, iar asiguraţii angajaţi calitatea de beneficiari ai acestor indemnizaţii.
Conform art. 38 din OUG 158/2005 sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate.
Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018 prevăd în art. 64:
„(1) Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc de către angajatori angajaţilor care au beneficiat de certificate de concediu medical şi care, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie.
(2) Pentru recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1), angajatorul depune la registratura casei de asigurări de sănătate solicitarea scrisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, la care se ataşează Centralizatorul privind certificatele de concediu medical, prevăzut în anexa nr. 1.
(3) Cererea va fi analizată de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurări de sănătate, care va întocmi referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, după caz, de respingere cu motivarea acesteia, referat avizat de personalul împuternicit să exercite viza CFP.
(4) Referatul prevăzut la alin. (3), semnat de directorul executiv economic, va fi supus aprobării preşedintelui-director general, conform modelului prevăzut în anexa nr.11.
(5) Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 12 sau, după caz, comunicarea de respingere a plăţii prevăzută în anexa nr. 13. În termen de 60 de zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plăţii.
(6) După efectuarea plăţii, dosarul se arhivează la compartimentul de specialitate.”
Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018 art. 3:
(1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a verifica şi de a valida datele cuprinse în declaraţia prevăzută la art. 2 alin. (1).
(2) În cazul în care după validarea datelor se constată neconcordanţe care implică rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţia iniţială, casele de asigurări de sănătate vor transmite angajatorilor sau asimilaţilor acestora o notificare.
(3) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării, angajatorii sau asimilaţii acestora au obligaţia de a transmite declaraţia rectificativă, în condiţiile stabilite prin ordinul comun prevăzut la art. 2 alin. (2).
(4) Declaraţia prevăzută la alin. (3) poate fi depusă şi din iniţiativa angajatorilor sau a asimilaţilor acestora, pentru situaţiile care implică rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţia iniţială.
Procedura include astfel, depunerea unei cereri, iar Normele descriu modul de verificare şi aprobare a ei, ca şi de eliberare a banilor.
Or, pârâta nu și-a îndeplinit obligaţia de a valida, respectiv de a notifica reclamanta în legătură cu erorile constatate și nici nu a comunicat respingerea plăţii în termenul de 60 de zile.
În considerarea dispoziţiilor legale mai sus menţionate şi a înscrisurilor depuse la dosar, rezultă că pârâta avea obligaţia plăţii sumelor solicitate prin cererea de chemare în judecată.
Mai mult, se reţine că pârâta a achiesat parţial la pretenţiile reclamantei, recunoscând debitul, şi arătând că urmează să-l achite într-un termen rezonabil.
În privinţa dobânzii legale solicitată se reţine că potrivit art. 1.535 Cod Civil
„1) În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic.
(2) Dacă, înainte de scadenţă, debitorul datora dobânzi mai mari decât dobânda legală, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil înainte de scadenţă.
(3) Dacă nu sunt datorate dobânzi moratorii mai mari decât dobânda legală, creditorul are dreptul, în afara dobânzii legale, la daune-interese pentru repararea integrală a prejudiciului suferit.”
Dispoziţiile de mai sus se coroborează cu Art. 1.521- „Punerea în întârziere a debitorului poate opera de drept sau la cererea creditorului.”
În consecinţă, instanţa va acorda despăgubirile sub formă de dobânzi de la data scadenţei fiecărei sume, astfel că va obliga pe pârâtă la plata către reclamantă a sumelor cu titlu de dobânda legala de la scadenţa până la data plăţii efective.
Data scadenţei fiecărei sume este considerată data imediat următoare celei în care se împlineşte termenul de 60 zile de la depunerea cererii de restituire, termen în care casa de asigurări de sănătate avea obligaţia de a plăti indemnizaţia sau de a comunica respingerea cererii, potrivit art. 64 alin. 5 din Norma din 2018 de punere în aplicare a O.U.G. nr. 158/2005.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE
Admite acţiunea formulată de pe reclamanta XXXXXX cu sediul procesual ales în XXXXXXXXXXXXXXXX în contradictoriu cu pârâta CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI cu sediul în XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 55.489 lei reprezentând debit restant.
Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de bani reprezentând dobânda legală aferentă debitului principal, calculată de la scadenţa fiecărei sume componente până la data plăţii efective.
Cu apel în 30 zile de la comunicare, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VIII-a Civilă, Conflicte de muncă şi Asigurări sociale. Pronunţată azi, 25.11.2022, soluţia urmând să fie pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Preşedinte,
Asistent judiciar,
Asistent judiciar,
Grefier,
Consilier juridic Elin Andrii, Head of Legal Department
Articol preluat de pe www.juridice.ro: https://www.juridice.ro/815682/procedura-de-recuperare-a-sumelor-reprezentand-indemnizatii-si-concedii-medicale-platite-de-catre-angajator-salariatilor-obligarea-de-catre-tribunalul-bucuresti-a-paratei-casa-de-asigurari-de-sanatat.html

Leave a comment